The Next Mag 博客杂志 WP 主题

The Next Mag 新闻杂志模板

特点

 • 插件 BKNinja 支持: 拖拽页面搭建
 • 一键安装演示
 • 支持最新WordPress
 • 大型菜单
 • Ajax加载文章
 • Ajax + 社交账号登录
 • 固定侧边栏
 • 响应式布局
 • SEO 优化
 • 多个博客布局
 • 评分系统
 • 自定义颜色
 • 强大主题选项
 • 本地化支持
 • 高级文章选项
 • 17个文章布局风格
 • 文章格式支持: 标准, 相册, 视频
 • 高级分类选项
 • 浏览器兼容: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 9+.
 • 社交分享
 • AMP 支持
 • Woocommerce 支持.
 • Gutenberg 支持.
 • 文档…
声明:本站所有文章为演示内容,如无特殊说明或标注,均为演示内容,无真实下载地址和资源地址,仅供参考,购买组件仅供功能体验。本站所使用主题购买地址为:www.ritheme.com